دوره‌های جامع

معماری داخلی
مدت زمان: ۲۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان (ده میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان (چهارده میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
نظارت و اجرای معماری
مدت زمان: ۸۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره
نظارت و اجرا عمران
مدت زمان: ۸۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره

تک‌دوره‌ها

طراحی مفهومی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
شناخت مواد و مصالح
مدت زمان: ۱۲ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری داخلی
مدت زمان: ۴۸ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
تری‌دی‌مکس
مدت زمان: ۶۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
رویت
مدت زمان: ۴۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اتوکد
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک‌شناسی معماری داخلی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد هزار تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره
محاسبات عمران
مدت زمان: ۱۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره