دوره‌های جامع

معماری داخلی
مدت زمان: ۲۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان (ده میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دوازده میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
نظارت و اجرای معماری
مدت زمان: ۸۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۵۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون و پانصد هزار تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره

تک‌دوره‌ها

رویت
مدت زمان: ۴۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۸۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اتوکد
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۷۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک‌شناسی معماری داخلی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۴۵۰۰۰۰۰ تومان (چهار میلیون و پانصد هزار تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره
تری‌دی‌مکس
مدت زمان: ۶۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۲۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی مفهومی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
شناخت مواد و مصالح
مدت زمان: ۱۲ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری داخلی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۵۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره