دوره‌های جامع

معماری داخلی
مدت زمان: ۲۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۱۸۰۰۰۰۰ تومان (یازده میلیون و هشتصد هزار تومان)

قیمت اصلی: ۱۳۸۰۰۰۰۰ تومان (سیزده میلیون و هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
نظارت و اجرای معماری
مدت زمان: ۸۰ ساعت

قیمت دوره: ۶۸۰۰۰۰۰ تومان (شش میلیون و هشتصد هزار تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره

تک‌دوره‌ها

رویت
مدت زمان: ۴۰ ساعت

قیمت دوره: ۴۲۰۰۰۰۰ تومان (چهار میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اتوکد
مدت زمان: ۲۴ ساعت

قیمت دوره: ۲۱۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و یکصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک‌شناسی معماری داخلی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۵۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون و پانصد هزار تومان)

ویژه آزمون پایه ۳ نظام مهندسی
همراه با مشاوره تلفنی و آنلاین

مشاهده دوره
تری‌دی‌مکس
مدت زمان: ۶۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۴۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون و چهارصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی مفهومی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
شناخت مواد و مصالح
مدت زمان: ۱۲ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی معماری داخلی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین و حضوری
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره