شناخت مواد و مصالح ساختمانی

مواد و مصالح از ارکان اصلى معمارى محسوب مىشوند و معمارى خوب، بدون شناخت و ارزیابى درست از مصالحى که پىش روى ما قرار دارند و باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند، میسر نیست. همچنین توجه به وضعیت فیزیکی و مکانیکی مصالح و تأثیرپذیرى آنها از نحوه تهیه ادامه مطلب…

معرفی دوره ی شناخت مواد و مصالح

زیبایی شناسی معماری با فرم، رنگ، بافت و ترکیب روشن می شود. متریال، یکی از عناصر کلیدی معماران برای دستیابی به این کیفیت ها در طراحی است. هر معمار باید تاثیر و اهمیت مصالح در معماری را درک کند. یک معمار باید خواص، کاربردها و کاربردهای مصالح ساختمانی را درک ادامه مطلب…